REGULAMIN
Policyjnego Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego "KROKUS" w Unieściu
ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

1. Ośrodek prowadzi usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia dla Policji, Policjantów i ich rodzin oraz w miarę posiadanych miejsc dla innych osób.

2. Przyjmowanie gości:

a) Do Ośrodka przyjmowane są osoby posiadające dokument stwierdzające tożsamość, po dokonaniu uprzednio rezerwacji;
b) Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do dokonania zaliczki na poczet kosztów pobytu w wysokości 350 zł od osoby dorosłej i 250 zł od dziecka. Zaliczkę należy wpłacić na rachunek bankowy ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego Oddział Koszalin lub do kasy Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Brak wpłaty zaliczki w ww. terminie jest jednoznaczne z odwołaniem rezerwacji.

c) Ośrodek zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy za zwrotem dotychczas uiszczonych zaliczek, jeśli wykonanie umowy stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn niezależnych od Ośrodka. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone najpóźniej w terminie 30 dni od daty planowanego rozpoczęcia pobytu w Ośrodku przez gościa. W takim przypadku osobie rezerwującej pobyt nie przysługują w stosunku do Ośrodka żadne roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot uiszczonej zaliczki na poczet pobytu.
c) W przypadku odwołania rezerwacji lub nie przybycia do Ośrodka
w uzgodnionym terminie z zaliczki potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości :
- Odwołanie rezerwacji do dnia 1 maja - potrąca się 50 zł od osoby;
- Odwołanie rezerwacji do dnia 1 czerwca - potrąca się 100 zł od osoby;
- Odwołanie rezerwacji do dnia 1 lipca - potrąca się 150 zł od osoby;
- Odwołanie rezerwacji w późniejszym terminie lub nie stawienie się w uzgodnionym terminie - potrąca się całość zaliczki,
- W przypadkach losowych, udokumentowanych, potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 100 zł niezależnie od terminu odwołania rezerwacji.
d) Turnus trwa 10 dni i rozpoczyna się pierwszego dnia turnusu od kolacji - godz. 18.00, a kończy się śniadaniem ostatniego dnia. Zakwaterowanie w pokojach od godziny 17.00.
e) Opuszczenie pokoi oraz miejsc parkingowych ostatniego dnia turnusu do godziny 10.00 rano !
f) Karta wczasowa obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie.
W przypadku, gdy wczasowicz wyjeżdża wcześniej, nie zwraca się pieniędzy za nie wykorzystane posiłki i noclegi. Istnieje jedynie możliwość wydania suchego prowiantu w kosztach tzw. wsadu do kotła, za nie wykorzystany posiłek.

3. W przypadku nie zgłoszenia się wczasowicza w zarezerwowanym wcześniej terminie, Ośrodek anuluje rezerwację po upływie jednej doby. Natomiast zaliczka nie ulega zwrotowi.

4. Na terenie ośrodka obowiązuje cennik sporządzony w ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego Oddział Koszalin, a zatwierdzony przez Przewodniczącego ZW NSZZ, który jest do wglądu w recepcji Ośrodka.

5. Dzieciom w wieku od 3 - 10 lat istnieje możliwość wykupienia 50% porcji wyżywienia.

6. Opłata za nocleg dzieci w wieku 0-3 lat wynosi 150 zł. za turnus 10-dniowy (15 zł. za dobę). Opłata obowiązuje tylko w przypadku gdy dziecko nie ma przydzielonego miejsca noclegowego (własne łóżeczko lub śpi z rodzicem w łóżku). Dodatkowo można wykupić wyżywienie.

7. Korzystający z noclegów są zobowiązani do opłacenia 100 % stawki noclegowej (bez względu na wiek). Natomiast każda osoba powyżej stanu osobowego pokoju (bez względu na wiek) zobowiązana jest do uiszczenia 50 % stawki za nocleg.

8. W przypadku zajmowania pokoju lub domku przez liczbę osób mniejszą niż liczba miejsc w pokoju (domku), wymagana jest dopłata za niewykorzystane miejsca noclegowe w wys. 100 % stawki noclegowej.

9. W terminie od 01.07 do 21.08 Ośrodek sprzedaje pobyt wyłącznie na pełne turnusy - 10 dniowe dotyczy pokoi i domków z pełnym węzłem sanitarnym. Wczasowicz nie wykorzystujący całego turnusu jest obowiązany opłacić pełną liczbę noclegów wraz z wyżywieniem. Przy pobycie poniżej 10 dni wzrasta cena osobodnia.

10. Opłatę za pobyt dokonuje się w kasie Ośrodka. Dopuszcza się uiszczenie należności przelewem - po uzyskaniu akceptacji kierownictwa Ośrodka.

11. Wczasowicz przed objęciem przydzielonych pomieszczeń sprawdza stan faktyczny, a ewentualne braki lub uszkodzenia niezwłocznie zgłasza do osoby odpowiedzialnej za rewir (pokojowa).

12. Wczasowicz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów wyposażenia urządzeń Ośrodka powstałych z jego winy lub odwiedzających ich osób.

13. Odpowiedzialność Ośrodka za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez wczasowicza regulują przepisy kodeksu cywilnego.

14. Wczasowicz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p. pożarowych bhp oraz zarządzeń porządkowych. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz używania otwartego ognia - za wyjątkiem wyznaczonego miejsca na ognisko, które można rozpalić w uzgodnieniu z kierownictwem Ośrodka.

15. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00.

16. Wprowadzanie psów na teren Ośrodka jest możliwe tylko w domkach campingowych w uzgodnieniu z kierownictwem. Muszą posiadać aktualne świadectwa szczepień, a prowadzać je należy w kagańcu i na smyczy. Za pobyt psa na terenie Ośrodka pobiera się opłatę duży pies - 20 zł. dziennie, mały pies - 10 zł. dziennie. Pobyt psa nie może kolidować z wypoczynkiem innych gości. W przypadku nie zgłoszenia psa przez właściciela przy przyjeździe ośrodek dodatkowo dolicza 10 zł. dziennie do ww. kwoty.

17. W przypadku rażącego naruszenia podstawowych norm współżycia społecznego na terenie Ośrodka , kierownictwo ma prawo wydalenia wczasowicza.

18. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez dozoru pieniądze i kosztowności jak i pojazdy zaparkowane na terenie Ośrodka.

19. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych lub gazowych nie znajdujących na wyposażeniu pokoju lub domku. W przypadku uszkodzenia sprzętu ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

20. Przed opuszczeniem zajmowanego pomieszczenia wczasowicz jest zobowiązany do wyłączenia urządzeń elektrycznych, zamknięcia okien oraz kurków wodociągowych.

21. Pojazdy samochodowe mogą być parkowane tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo za odpłatnością. W terminie od 01.07 do 21.08.2016 parking na terenie ośrodka jest płatny dla wczasowiczów 100 zł za turnus 10-dniowy 10,00 za dobę) dla osób z zewnątrz 15 zl. za dobę (4 zł. – za 1h)

22. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdami na alejki z płytek chodnikowych i trawniki (za wyjątkiem wyznaczonych miejsc).

23. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz stawiania namiotów i przyczep campingowych.

24. Kierownictwo Policyjnego Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego "KROKUS" w Unieściu zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień powyższego regulaminu.domki nad morzem

Mielno noclegi      Unieście noclegi     Mielno kwatery      pokoje nad bałtykiem      noclegi w mielnie      kwatery w mielno