ZAPRASZAMY DO MIELNA

REGULAMIN obowiązujący od 01.10.2020
Policyjnego Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego "KROKUS" w Mielnie
ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego

 1. Ośrodek prowadzi usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia  Policjantów i ich rodzin oraz  innych osób nie związanych z  resortem.
 2. Przyjmowanie gości:

W przypadku, gdy wczasowicz wyjeżdża wcześniej, nie zwraca się pieniędzy za nie wykorzystane posiłki i noclegi. Istnieje jedynie możliwość wydania suchego prowiantu w kosztach tzw. wsadu do kotła, za niewykorzystany posiłek.

 1. W przypadku nie zgłoszenia się wczasowicza w zarezerwowanym wcześniej terminie, Ośrodek anuluje rezerwację po upływie jednej doby. Natomiast zaliczka nie ulega zwrotowi.
 2. Na terenie ośrodka obowiązuje cennik sporządzony przez ZW NSZZ Policjantów woj. zachodniopomorskiego i zatwierdzony przez Przewodniczącego ZW NSZZP. Cennik jest do wglądu w recepcji Ośrodka.
 3. Dzieciom w wieku od 3 - 10 lat istnieje możliwość wykupienia 50% porcji obiadokolacji. Zgodnie z przepisami HACCAP zakazuje się wynoszenia posiłków ze stołu  szwedzkiego, osoby nie przestrzegające regulaminu będą obciążone stawką za dany posiłek.
 4. Opłata za nocleg dzieci w wieku 0-3 lat wynosi 200 zł za turnus 10-dniowy (20 zł za dobę). Opłata obowiązuje tylko w przypadku gdy dziecko nie ma przydzielonego miejsca noclegowego (własne łóżeczko lub śpi z rodzicem w łóżku). Dodatkowo można wykupić wyżywienie.
 5. Korzystający z noclegów są zobowiązani do opłacenia 100 % stawki noclegowej (bez względu na wiek). Natomiast każda osoba powyżej stanu osobowego pokoju (bez względu na wiek) zobowiązana jest do uiszczenia 50 % stawki za nocleg. Domki campingowe z aneksem kuchennym sprzedawana są dla minimum 4 osób – w przypadku zakwaterowania mniejszej ilości osób zostanie pobrana oplata za nocleg za cztery osoby 100 %, powyżej czterech osób stawka noclegowa wynosi 50 %.
 6. W przypadku zajmowania pokoju lub domku przez liczbę osób mniejszą niż liczba miejsc w pokoju (domku), wymagana jest dopłata za niewykorzystane miejsca noclegowe w wys. 100 % stawki noclegowej.
 7. Przy pobycie poniżej 10 dni wzrasta cena osobodnia.
 8. W cenę noclegu wliczone jest śniadanie.
 9. Opłatę za pobyt dokonuje się w kasie Ośrodka, płatność  gotówką lub kartą płatniczą. Dopuszcza się uiszczenie należności przelewem - po uzyskaniu akceptacji kierownictwa Ośrodka.
 10. Wczasowicz przed objęciem przydzielonych pomieszczeń sprawdza stan faktyczny, a ewentualne braki lub uszkodzenia niezwłocznie zgłasza do osoby odpowiedzialnej za rewir (pokojowa).
 11. Wczasowicz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów wyposażenia urządzeń Ośrodka powstałych z jego winy lub odwiedzających ich osób.
 12. Odpowiedzialność Ośrodka za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez wczasowicza regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 13. Wczasowicz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bhp oraz zarządzeń porządkowych. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz używania otwartego ognia - za wyjątkiem wyznaczonego miejsca na ognisko, które można rozpalić w uzgodnieniu z kierownictwem Ośrodka.
 14. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do godziny 7.00.
 15. Wprowadzanie psów i kotów na teren Ośrodka jest możliwe tylko w domkach campingowych w uzgodnieniu z kierownictwem. Zwierzęta muszą posiadać aktualne świadectwa szczepień. Psy należy prowadzać w kagańcu i na smyczy. Za pobyt psa na terenie Ośrodka pobiera się opłatę w wysokości 30 zł dziennie, za kota 15 zł dziennie. Pobyt zwierząt nie może kolidować z wypoczynkiem innych gości. W przypadku nie zgłoszenia psa lub kota przez właściciela przy przyjeździe ośrodek dodatkowo dolicza 10 zł dziennie do ww kwoty. ZAKAZUJE SIĘ WPROWADZANIA ZWIERZĄT W REJON i DO POMIESZCZEŃ STOŁÓWKI.
 16. W przypadku rażącego naruszenia podstawowych norm współżycia społecznego na terenie Ośrodka , kierownictwo ma prawo wydalenia wczasowicza.
 17. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez dozoru pieniądze i kosztowności oraz odzież w szatni przy sali weselnej jak i pojazdy zaparkowane na terenie Ośrodka.
 18. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych lub gazowych nie znajdujących na wyposażeniu pokoju lub domku. W przypadku uszkodzenia sprzętu ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej.
 19. Przed opuszczeniem zajmowanego pomieszczenia wczasowicz jest zobowiązany do wyłączenia urządzeń elektrycznych, zamknięcia okien oraz kurków wodociągowych.
 20. Pojazdy samochodowe mogą być parkowane tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo za odpłatnością. W terminie od 10.06 do 11.09 parking na terenie ośrodka jest płatny dla wczasowiczów 150 zł za turnus 10-dniowy ( 15 zł za dobę ).
 21. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdami na alejki z płytek chodnikowych i trawniki (za wyjątkiem wyznaczonych miejsc).
 22. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz stawiania namiotów i przyczep campingowych.
 23. Pobyt w Ośrodku Krokus jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych np. zdjęcia, filmy. 
 24. Kierownictwo POSW Krokus nie ponosi odpowiedzialności za dzieci oraz młodzież przebywającą na terenie POSW Krokus, a także korzystającą z placu zabaw, siłowni na terenie Ośrodka.  Dzieci i młodzież do 18 roku życia pozostają pod opieką rodziców lub opiekunów. Podczas imprez na salach bankietowych typu „bal morsa”, „wesela” „imprezy okolicznościowe” za dzieci odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun nieletniego.
 25. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- RODO i w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego do wglądu w Administracji POSW Krokus oraz na tablicach informacyjnych w budynkach obiektu.
 26. Kierownictwo Policyjnego Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego "KROKUS" w Mielnie zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień powyższego regulaminu.
 27. W przypadku zmiany stawki podatku Vat lub znacznych podwyżek ceny mogą ulec zmianie.